Sizler için Ziraat Bankası personel alımında sorular soruları hazırladık.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Sorular 30 genel yetenek, 40 alan ve 30 genel kültür olmak üzere 100 soru sorulacaktır.

YAZILI / AÇIKLAMALI SORULAN SORULAR

1) 35850 TL paran var. 3 tane 1000 bankanot, 4 tane 50 kuruş, 5 tane 500 TL’lik olacak şekilde ayırınız. Geriye ne kadar kalır?
2) Çek nedir?
3) Ciro nedir?
4) Devlet tahvili nedir?
5) Disponibilite nedir?
6) FED nedir?
7) Hazine bonosu nedir?
8) İnterbank nedir?
9) Konvertibilite nedir?
10) Kredi riski nedir?
11) Munzam karşılıklar nelerdir?
12) Maliye bakanımızın ismi?
13) BDDK nedir?
14) Mekez bankasının görevleri nelerdir?
15) Merkez bankası başkanı kimdir?
16) Repo nedir?
17) Tahvil nedir?
18) Faiz nedir?
19) Para nedir?
20) Temettü nedir?
21) Teminat mektubu nedir?
22) Valör nedir?
23) Mortgage nedir?
24) Katılım bankası nedir?
25) Bilanço nedir?

ŞIKLI / SEÇENEKLİ SORULAN SORULAR

1) Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuk dallarından biri değildir?

A) Borçlar Hukuku
B) İş Hukuku
C) İdare Hukuku
D) Anayasa Hukuku
E) Vergi Hukuku

2) Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ilkesini açıklar?

A) Din ve devlet işlerini ayıran devlet
B) Irk, din, dil ayrımı yapılmayan devlet
C) Hukuka dayalı devlet
D) Egemenliğin halkta olduğu devlet
E) Hiçbiri
 

3) Anayasamıza göre yasama yetkisi kimindir?

A) TBMM’nin
B) Bakanlar Kurulu’nun
C) Danıştay’ın
D) Mahkemelerin
E) Cumhurbaşkanı

4) Bakanlar, kim tarafından seçilir?


A) Milletvekilleri tarafından
B) Yargıtay tarafından
C) Cumhurbaşkanı tarafından
D) Bakanlar Kurulu tarafından
E) Başbakan tarafından

5) Aşağıdakilerden hangisi Ceza Hukuku’nun ilkelerinden biridir?


A) İyi niyet ilkesi
B) Kusursuz sorumluluk ilkesi
C) Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi
D) İlliyet ilkesi
E) Hiçbiri

6) Aşağıdakilerden hangisi bir kabahat cezasıdır?


A) Ölüm
B) Bir meslek ve sanatın icrasının geçici olarak durdurulması
C) Ağır hapis cezası
D) Ağır para cezası
E) Hiçbiri

7) Suçun maddi unsuruna ne ad verilir?


A) Kusurluluk
B) Tipiklik
C) Zarar
D) Hareket
E) Netice

8) Aşağıdaki gruplardan hangisine ceza verilmez?


A) 0-11 yaş
B) 0-15 yaş
C) 0-8 yaş
D) 11 -15 yaş
E) Hiçbiri

9) Aşağıdakilerden hangisi Vergi Hukukunun temel ilkelerinden değildir?


A) Vergide eşitlik
B) Vergide genellik
C) Vergide nispilik
D) Vergide kanunilik
E) Vergide adaletlik

10) Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alman vergilerden değildir?


A) Emlak vergisi
B) Kurumlar vergisi
C) Taşıt – alım vergisi
D) Motorlu taşıtlar vergisi
E) Veraset ve intikal vergisi


11) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan değildir?


A) Din kuralları
B) Görgü kuralları
C) iş hayatı kuralları
D) Hukuk kuralları
E) Ahlak kuralları

12) Hukuk niçin gereklidir?


A) Sosyal hayatı düzenlediği için
B) Devleti diğer devletlerden koruduğu için
C) Toplumda refahı sağlamak için
D) Kişileri korkutmak için
E) Hiçbiri

13) Şahısların kendi nefislerine karşı davranış biçimlerini hangi kurallar belirler?


A) Din kuralları
B) Sübjektif ahlak kuralları
C) Objektif ahlak kuralları
D) Hukuk kuralları
E) Görgü kuralları

14) Bir düğüne hediye götürmeyi gerektiren kural hangisidir?


A) Din kuralı
B) Hukuk kuralı
C) Görgü kuralı
D) Ahlak kuralı
E) Hiçbiri

15) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A) Din kurallarına aykırı davranmanın müeyyidesi manevidir.
B) Maddi müeyyide, kuralın kamu kudreti ile desteklenmiş olmasıdır.
C) Din, ahlak ve görgü kurallarının maddi müeyyidesi yoktur.
D) Ahlak kuralları her zaman her yerde aynıdır.
E) Hukuk kuralları, maddi müeyyidelidir.

16) Aşağıdakilerden hangisi, yalnızca hukuk kuralının bir özelliğidir?


A) Bir müeyyideye sahip olması
B) Kişilerin birbirleri ile olan ilişkileri düzenlemesi
C) Kamu kudreti ile desteklenmiş olması
D) Bir takım emir ve yasaklar içermesi
E) Hiçbiri

17) Verilmiş söze sadık kalmayı emreden ahlak kuralı aşağıdakiler-den hangisine girer?


A) Mutlak ahlak kuralı
B) Sübjektif ahlak kuralı
C) Objektif ahlak kuralı
D) Özel ahlak kuralı
E) Yüksek ahlak kuralı

18) Görgü kuralları ne ile ilgilidir?


A) Şahısların kendi nefısleriyle
B) Toplumda azınlığın benimsediği davranışlarla
C) Toplumda çoğunluğun benimsediği davranışlarla
D) Toplumun ahlaki değerleriyle
E) Hiçbiri

19) Din kurallarının koyduğu emir ve yasaklara aykırı biçimde davranan kimselerin karşılaşacakları tepki
aşağıdakilerden hangisidir?


A) Günahkâr sayılma
B) Lanetleme
C) Ayıplanma
D) Küçük görülme
E) Hapsedilme

20) Cebri icra aşağıdaki sosyal kurallardan hangisi tarafından düzenlenmiştir?


A) Din kuralları
B) Ahlak kuralları
C) Görgü kuralları
D) Eğitim kuralları
E) Hukuk kuralları