Zabıt Katibi olan ve olacak olanlar görevleri ile ilgili bilmeleri gereken önemli noktalar bulunmaktadır. İşte o detaylar..

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74’üncü maddesinde, “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”in 2’nci maddesinde, bu Yönetmeliğin, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla? 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükmü yer almaktadır.

Aynı Genel Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde de? “…Aynı düzeyde görev: Kurumların? hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri, Üst görev: hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri, Alt görev hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri…ifade eder.” hükmü ve geçici 3’üncü maddesinde ise, “Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.” hükmü düzenlenmiştir.

Öte yandan, 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim? Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nin “Görev grupları” başlıklı 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının “İdari Hizmetleri Grubu” başlıklı (d) bendinde, “… 2) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı yardımcısı, anbar memuru, santral memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, satınalma? memuru, ayniyat memuru, yurt yönetim memuru, tahsildar, mutemet, raportör, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi,” kadroları sayılmış, aynı Yönetmeliğin “Kurum dışından yapılacak atamalar” başlıklı 21 inci maddesinde? “… (2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından kuruma naklen atanacaklar için, aynı düzeyde unvanlı kadrolarda görev yapmış olmak şarttır. Bunların atanmış oldukları unvanlardan daha üst unvanlara yükselebilmeleri bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.” hükmü düzenlenmiştir.

Ayrıca, 25/03/2004 tarihli ve 25413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nin 5’inci maddesinin d/2 bendinde, “İdari Hizmetler Grubu” başlığı altında, ” Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Programcı Yardımcısı, Zabıt Kâtibi, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Daktilograf, Veznedar, Emanet Memuru, Tebligat Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, (…), Şoför” unvanları yer almaktadır.

Bu itibarla; halen “zabıt katibi” unvanlı kadroda görev yapmakta olan personel kamu kurumları bünyesinde “şef” unvanlı kadroya atanabilmesinin mümkün bulunmadığı, ancak “memur” ile aynı düzey görevlere mevzuatla aranan öğrenim, sertifika gibi diğer şartları da taşıması halinde atanabilmesi hususunun atanmak istedikleri Kurumların takdirinde bulunduğu değerlendirilmektedir.