Askerliğini yapmış ve kamu kurumlarında çalışan 4/B’liler yıllık izin sürelerini hesaplarken askerlikte geçen süreleri de hesaba katılıyor.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Soru: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli yurt yönetim personeli olarak görev yapıyorum. Yıllık izin kullanmak istiyorum Askerlikte geçen sürelerin yıllık izin tespitinde değerlendirilmesi mümkün mü?

Cevap: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9’uncu maddesinde ”217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesinde sayılan kurumlarda Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.” ibaresi yer almaktadır.

Diğer taraftan, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Kapsam” başlıklı 2’nci? maddesinde, “Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:

a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,

b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,

c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,

e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları. Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır.” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla; yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde? sözleşmeli olarak görev yapan personelin askerlikte geçen sürelerinin yıllık izin tespitinde değerlendirileceğine ilişkin hüküm bulunmadığından,sözleşmeli personelin yıllık izin sürelerinin tespitinde askerlikte geçen sürelerin değerlendirilmeyecektir.