Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?
Staj paraları ne zaman yatar konulu başlığı tekrar aktif ettik arkadaşlar yorumlar sayfanın en altındadır.  

Geçmişe ve geriye dönük staj ücretleri hakkında, hala mağdurlar çoktur.  

Eski Haber ise şu idi;

MEB’den Öğrencilere Staj ücretlerinin Ödenmesi Talimatı hakkında

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda mesleki eğitim gördüğü halde öğrencilere staj ücreti ödenmemesi ile ilgili olarak bir yazı yayımlayarak öğrenciler asgari ücretin yüzde 30u oranında staj ücreti ödenmesi talimatı verdi. 

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 90757378-2S0.01-E.8831085                                        04.09.2015

Konu: Mesleki Eğitim Ücretleri

DAĞITIM YERLERİNE

ilgi: a) 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu.

b)           5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu.

c)            Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği.

d)           Milli Eğitim Bakanlığı Temci Eğitim Genel Müdürlüğünün 12.06.2015 tarihli ve 90812931/641/6068137 sayılı yazısı ve ekleri.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kuramlarında eğitimi yapılan tüm meslek alanlarında öğrenim gören öğrencilerin ilgi (a) Kanun ve ilgi (c) Yönetmelik hükümlerine göre işletmelerde mesleki eğitim görmeleri halinde yaşlarına uygun asgari ücretin %30 undan az olmamak üzere ücret ödenmesi gerekmektedir. Ancak, ilgi (e) Yönetmeliğin 69. ve 127. maddeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yarıyıl ve yaz tatilleri süresinde ilgili alanın öğretim programı gereği yapmakla yükümlü oldukları 40 iş günü staj veya 288 saatlik yaz uygulamasında ilgi (a) ve (b) Kanun kapsamında sigortalılık işlemleri gerçekleştirilmekte olup işletmelerde beceri eğitimine devam eden öğrenciler gibi ücret ödenmesi ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kuramlarında öğrenim görmekte iken ilgi (a) Kanun ve ilgi (e) Yönetmelik csaslanna göre geçmiş yıllarda Bakanlığımıza bağlı kurumlar ile resmi anaokulu, anasınıfları veya uygulama sınıflarında beceri eğitimi gören özellikle Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı ile diğer alanların öğrencileri tarafından ilgi (a) Kanunda belirtilen ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle Bakanlığımız aleyhine davalar açılmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı ilgili okul/kurumlarda geçmiş yıllarda beceri eğitimi yapan söz konusu öğrencilerin geriye dönük ücret taleplerinin değerlendirilmesinde; konuya ilişkin başvurularının bulunması kaydı ile öncelikle zamanaşımı süresinin dikkate alınması ve hukuka uygun bulunan ücret talepleri hakkında 659 sayılı KHKnin sulha ilişkin hükümleri uyarınca işlem yapılabileceği ilgi (d) yazı ile Valiliklere bildirilmiştir.

Konu hakkında ilgi (d) yazıyla yapılan açıklamaya rağmen Bakanlığımıza yapılan başvurular de açılan davalardan halen bazı il ve ilçelerde durumun çözüme kavuşturulmadığı, ödemeler hakkında tereddütlerin yaşandığı ve beceri eğitimi yapılan diğer alanlarda da ilgi (a) Kanunda belirtilen ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle öğrencilerin/mezunların konuyu mahkemelere taşıdığı anlaşılmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda beceri eğitimi gördüğü halde ücreti ödenmeyen öğrencilerin/mezunların ilgili Valiliklerce (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) tespit edilerek başvurularının alınması, ilgi (d) yazıda belirtilen hususlar ile Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında yer alan açıklamalara uygun olarak ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda Bakanlığımız aleyhine açılan/açılacak olan, kamu yaran bulunmayan, zaman ve kaynak israfına neden olan söz konusu davaların açılmasının önlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve gereği için konunun İliniz dâhilindeki tüm okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim kurumlan ile mesleki ve teknik ortaöğretim kuramlarına duyurulması hususunu önemle rica ederim.

Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU

Bakan a.Müsteşar Yardımcısı

Staj paraları ne zaman yatar konulu yazımız bu idi arkadaşlar umarım faydalı olur ve geçmişe dönük staj ücretlerinizi de alabilirsiniz

]]>