Aşağıda atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde bulunan polis eş durumu yönetmelik maddelerini sıraladım. İhtiyacı olanlar bakabilirler.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Polislerin eş durumu tayin yönetmeliği

Madde 18 – (Değişik : 16/2/2016-2016/8539 K.)

Mazeret atamaları aşağıdaki hallerde talep edilebilir.

a) Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yerde görev yapamayacağının tam teşekküllü

Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınan sağlık kurulu raporu ilebelgelenmesi.

b) 38 inci maddede yer alan eş durumu ve 40 ıncı maddede yer alan öğrenim durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması.

c) Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kendi talebi.

d) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanların kendi istekleriyle atanma talebinde bulunması.

(Değişik fıkra: 6/6/2016-2016/8872 K.) Personelin, bu Yönetmelikte belirtilen süre kadar en az bir defa ikinci

bölgede hizmet görmesi zorunludur. İkinci bölgede, Bakanlıkça uygun görülen yerlerde, o yer için belirlenmiş zorunlu hizmet

süresi kadar daha kesintisiz olarak görev yapanlar, zorunlu bölge ikinci görevini tamamlamış sayılır.

Bu Yönetmelikte öngörülen mazeretler dahil, her ne sebeple olursa olsun ikinci bölge hizmetinden sarfınazar

edilemez. Ancak, sağlık veya eş durumu sebebiyle ikinci bölgeye gidemeyeceği belgelenenler hakkında Yönetmeliğin 39

uncu maddesinin (a) ve (b) bentleri uygulanır

Polisler de Eş Durumu Bakımından Yer Değiştirme

Madde 38- (Değişik: 15/2/2002 – 2002/3814 K.) Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden birisi, kadro müsait olduğu takdirde diğerinin bulunduğu yere atanabilir.

Eşleri emniyet mensubu olmayanlar kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge hizmet süresini

aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler.

Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir

Madde 39 – Personelin, sağlık ve eş durumu sebebiyle Yönetmeliğin 30, 37 ve 38 inci maddelerinde gösterilen usul ve esaslara göre erteleme ve yer değişikliği yapılır. Ancak;

a) Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde sayılan hallerden biri sebebiyle başka bir ile atandıkları halde, kendisinin veya eş ve

çocuklarının sağlık durumları sebebiyle atandığı yerde veya eski görev yerinin dışında bir bölgede görev yapamayacağı tam teşekküllü bir

Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelenenler, önceden

adlarına tebligat yapılmak suretiyle doğrudan,

b) (Değişik: 15/2/2002 – 2002/3814 K.) Yer değiştirme işlemine tabi personelin kendisinin, eş veya çocuklarının sağlık özürleri

sebebiyle en fazla 6 yıl, eş durumu sebebiyle 3 yıl ertelenebilme imkanı tanıyan 30 ve 38 inci maddelerdeki hükme rağmen, bu süreden fazla

aynı yerde veya bölgede kalmak zorunda bulunanlar, kendilerine bildirilerek Emniyet Genel Müdürünün teklifi, Bakan’ın onayı ile Genel

İdari Hizmetleri sınıfından bir göreve atanabilirler.

Umarım yardımcı olabilmişimdir.  

Şunlarada bakınız:

Polis eş durumu tayini hakkında