Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre yurt dışında görevlendirilmek üzere toplam 420 personel alımı yapacağını duyurdu.

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?

Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış olduğu açıklamada en az 1 yıl, başarılı olması durumunda 5 yıla kadar uzayan sürelerde yurt dışı görev ile din görevlisi personel görevlendirecek. Gerçekleştirilecek olan görev için Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Müslüman topluluklarının bulundukları ülkelere 80, ABD, Avustralya ve Kanada’ya 170, Almanya ve İsviçre’ye 170 olmak üzere toplamda 420 din görevlisi personeli gönderilecek. 1. Başvuru İçin Aranan Şartlar a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b) Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak, c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrasında sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak, d) Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak, e) Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası almamış olmak, f) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak, (Tecilli olmamak) g) En az iki yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak, h) Müracaat tarihinin son günü it ibariyle; Dört Yıllık Dini Yükseköğrenim mezunları ve İlahiyat Meslek Yüksekokulu (İMYO) ile A.Ö.F. İlahiyat Ön Lisans programı mezunları için (657 sayılı DMK’nın 4. maddesine göre sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile veki l imam hatiplik, müezzin-kayyımlık ve Kur’an kursu öğreticiliğinde geçen süreler dahil) fiili olarak 5 yıl (askerlikte ve ücretsiz izinde geçen süreler hariç) görev yapmış olmak, i) Müracaat tarihi itibariyle son 3 (üç) yıldır fiilen Başkanlık teşkilatında görevli bulunmak (Başka kurumdan Başkanlığımıza geçenler için), j) 2017, 2018 ya da 2019 yılında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’ndan (MBSTS) 50 (elli) ve üzeri puan almış olmak, k) 1. , 2. ve 3. grup ülkeler için asgari başvuru şartlarını taşıyanlardan ilgili ülkede konuşulan resmi dil belgesi olanlar için; sınav son başvuru tarihi itibariyle 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) 50 (elli) puan almış olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Adaylar ÖSYM’den eşdeğerlik belgelerini kendileri alacaklardır) l) Aşere Takrib Mezunu olanlar için Başkanlıkça verilen belgeye sahip olmak, m) Başvuru yapanlar arasından en yüksek puandan başlanılarak, her bir grup için ilan edilen kontenjan sayısının iki katı aday sınava çağrılacaktır. Puan sıralamasına göre çağrılan son adayın puanı ile aynı puanı alan diğer başvuru sahipleri de sınava katılacaktır, n) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, murakıp, ayniyat saymanı, teberrükat saymanı ve şef kadrolarına ilk defa atananlar, sınava müracaat tarihinin son günü itibari ile bulunduğu unvanda 2 (iki) yıl çalışmış olmak, ayrıca yurtdışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul etmek, o) (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde yurtdışına gitmeden önce diğer grup camilere atanmayı kabul etmek, p) Müracaat tarihinin son günü itibariyle 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursta kursiyer olarak bulunmamak veya herhangi bir uzun süreli kursa katılmak üzere planlanmış olmamak, q) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile bir personel yurtdışında en çok iki kez görevlendirilebilir. Aynı personelin ikinci kez yurtdışında görevlendirilebilmesi için, daha önceki yurtdışı görevini başarılı olarak tamamlamış ve yurtiçi görevine başlamasından itibaren sınava son başvuru tarihi itibariyle en az 2 yıl çalışmış olmak, r) Başkanlığımız bünyesinde Din Hizmetleri veya Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak, s) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak, t) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak, u) Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak, v) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak, 2. Başvuru Tarihleri ve Adayların Başvuracağı Merciler Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 16.07.2019 – 09.08.2019 tarihleri arasında mesai saati sonuna kadar; a) – Merkez Teşkilatında görev yapanlar bağlı bulundukları Birimlerine, – İl ve İlçe Müftülüklerinde görev yapanlar bağlı bulundukları İl Müftülüklerine, – Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerinde görev yapanlar ve kursiyerler bağlı bulundukları Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine, b) Yurtdışında kısa süreli görevli olanlar bir yakını aracılığı ile bağlı bulundukları İl Müftülüklerine/Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuruda bulunabileceklerdir. c) Başvurular ilgili Birimlerin DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır. d) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. e) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi ve DİBBYS (İKYS) yetkilisi sorumlu olacaktır. f) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. g) Kayıt işlemleri gerçekleştikten sonra herhangi bir sebeple sonradan başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 3. Sınav Tarihi ve Yeri Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesi “DUYURULAR” bölümünde ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmaz. 4. Sınavın Şekli ve Konuları a. Mesleki Yeterlilik Sınavı; yazılı (MBSTS) ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalıdır. b. Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı aşağıdaki konuları kapsar; – Kur’an-ı Kerim: Tecvit kuralları ve uygulaması, Meharic-i Hurüf, ezber olarak Yasin, Mülk, Fetih, Hucurat, Rahman sureleri ve Amme cüzü, – Tefsir: Kur’an-ı Kerim Meali, Kur’an- ı Kerim’in Ana Konuları, Kur’an Yolu Tefsiri, Hadis: Riyazu’s-Salihin, – Fıkıh: İslam İlmihali, İslam Dininin Temel Kaynakları, Güncel Dini Meseleler, – İslam Tarihi: Peygamberimizin Hayatı, – Fıkıh, Tefsir ve Hadis Usulü, Kelam, İslam Medeniyeti ve Düşünce Tarihi, – Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurumsal yapısı ve hizmet alanları, Başkanlığımız yayınları, – Hitabet, din hizmetlerinde iletişim ve halkla ilişkiler, Avrupa ve Avrasya coğrafyası ile Müslüman ülke ve topluluklarının dini ve sosyo-kültürel yapısı, milli tarih, coğrafya ve genel kültür konuları, 5. Değerlendirme ve Başarı Sıralaması a. Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavında başarılı sayılabilmek için sınav komisyon üyelerinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) puan olması gerekmektedir. b. Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı sayılabilmek için yazılı sınav (MBST) puanı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) puan olması gerekmektedir. c. Mesleki Yeterlilik Sınavının başarı sıralaması aritmetik ortalaması en yüksek puandan başlayarak yapılır. Başarılı sayılan son adayla aynı puanı almış olan diğer adaylar da başarılı sayılır. d. Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca Yurtdışı Temsil Yeteneği Mülakatına alınacak olup mülakat tarihleri Başkanlığımız web sayfası “DUYURULAR” bölümünden ilan edilir. e. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak Yurtdışı Temsil Yeteneği Mülakatından en az 70 (yetmiş) puan alan adayların, bu puanları ile Mesleki Yeterlilik Sınav puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanarak puan üstünlüğüne göre başarı sıralaması yapılır. 6. Sınav Sonuçları Adaylar sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir. 7. Diğer Hususlar a. Başkanlık, görevlendirme sürecinin her aşamasında adaylardan belge talep edebilir. b. (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların sınavı kazanıp yurtdışında görevlendirilmeleri halinde diğer grup camilere atanmalarını kabul ettiklerine dair kayıt esnasında kendi müftülüklerine hitaben yazılmış dilekçeyi teslim edeceklerdir. c. Sabıka kaydına dair belgeyi sınava gelirken beraberinde getireceklerdir. d. Söz konusu sınavı kazanarak öngörülen yabancı dil kurslarını ve seminerleri tamamlamış olup planlamaları yapılmış bulunan personel, planlanan göreve gitmekten imtina etmeleri halinde, haklarından feragat etmiş sayılacak daha sonra bu amaçla açılacak yurtdışı sınavlarına en az üç yıl süreyle katılamayacaklardır. e. Bu duyuruda belirtilen şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar, yapılan sınavları kazanmış hatta yurtdışında görevlendirilmiş olsalar bile haklarında yapılan bütün işlemler iptal edilip yurtdışı görevlerine son verilerek yurtiçi görevine döndürülecektir. f. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen din görevlilerini, yurtdışında yaptığı görev süresine bakılmaksızın yurtdışından geri çağırmaya yetkilidir. g. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünde yapılan tüm duyurular adaylara tebligat yapılmış sayılacak ve ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.