İnsanlar geçimlerini sağlamak amacıyla çalışmak

Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?
durumundadırlar. Farklı alanlarda çalışanlar olduğu gibi bazı insanlar da kamuda istihdam edilmektedir. Bu yazımızda Kamuda çalışan şube müdürü ne iş yapar, nasıl Olunur sorularının yanıtlarını arayacağız. Öncelikle belirtmek gerekir ki birçok bakanlıkta şube müdürü kadrosu bulunmaktadır. Fakat hepsinin yaptığı iş aynı değildir. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı`nda görev yapan bir şube müdürü eğitim-öğretimin planlanması-yönetilmesi işleriyle meşgul olurken,Karayolları Genel Müdürlüğü`nde çalışan bir şube müdürü yol yapımı işleriyle ilgilenmektedir.  Aşağıda genel olarak şube müdürlerinin görevleri sıralanmıştır.

Şube Müdürlerinin Görevleri

 • Devlette çalışan şube müdürü ne iş yapar sorusuna il cevap olarak hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak konusunda amirine yardımcı olmak
 • Çalıştığı kurum ile ilgili yazı, tutanak ve formları teslim almak, gerekli cevapları yazmak, paraf sonrasında amirine sunmak, yazışmaları sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalatıp arşiv sistemine göre korunmasını sağlamak,
 • Bütün büro makineleri ve demirbaşları her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak, mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak konusunda amirine  yardımcı olmak,
 • Biriminim gereksinimi olan hizmetlerin,  her türlü kırtasiye vb. malzemelerinin alınmasını, faks, fotokopi makinesi, bilgisayar vb. demirbaşların korunması ve bakımlarının yapılmasını bunlara ait kayıtların tutulmasını sağlamak, hizmet ve malzeme alımlarıyla ilgili olarak amirine öneriler sunmak,şube müdürü ne iş yapar sorusunun cevaplarından biridir.
 • Biriminin çalışma düzeni ile ilgili değişiklikler konusunda amirine öneride bulunmak, Uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri almak ve yetkisi dışında olanlar için gerekli önerilerde bulunmak,
 • Personel tayini, nakil, görev, terfii, asalet onayı, işten ayrılma ve diğer özlük hakları ile eğitim gereksinimine ilişkin işlemlerde amirine görüş ve önerilerini sunmak,
 • Şube müdürü iş olarak personele amirinin bilgisi doğrultusunda iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor istemek,
 • Personelinin eğitim ve diğer yollarla geliştirilmesini sağlamak, gerekli nitelikleri kazanması ve gerekli bilgileri edinebilmesi için eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve eğitimlerin gerçekleşmesi için girişimlerde bulunmak, çalışmalar yapmak,
 • Kendisi de dâhil olmak üzere, personelinin herhangi bir nedenle, işyerinden kısa veya uzun süreli olarak ayrılması halinde, kimlerin söz konusu işleri yapacaklarını belirlemek ve amirine teklif etmek/bildirmek,
 • Görevlendirilmesi halinde amirinin makamına vekâlet etmek, devlette kamuda çalışanşube müdürü ne iş yapar diye soranlara verilebilecek bir cevaptır.
 • Kurum tarafından planlanan hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak üzere görev alanı ile ilgili konularda kendini yetiştirmek,
 •  Konusu ile ilgili seminer, konferans ve kongre gibi etkinliklere katılmak, gerekirse bildiriler sunmak veya izleyici olarak takip etmek.
 • Görevlendirildiği komisyon vb. çalışma gruplarında yer almak, rapor veya projeler hazırlamak,
 • Çalıştığı birimin yazışmalarını, yazılarını ve onayları, Başbakanlık Makamının 2004/29 sayılı Genelgesi ile yürürlüğe konulan “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümlerine doğrultusunda hazırlamak,
 • Uygulamada karşılaşılan güçlük ve tıkanıklıkları gidermek, gereken tedbirleri almak ve uygulamak, yetkisi dışında kalanlar için amirine öneride bulunmak,

Kamuda Şube Müdürü Nasıl Olunur

Özellikle belirtmek gerekir ki devlette kamuda çalışan şube müdürü nasıl olunur sorusunun cevabı için en temel kaide memur olunması zorunluluğudur. Belirli dönemlerde bakanlıklar şube müdürü ihtiyaçlarına göre ilana çıkmaktadırlar. İlanda alınacak şube müdürlerinde aranan nitelikler belirtilmektedir.Ayrıca belirli bir süre çalışmış olma şartı da aranmaktadır(Bu süre bakanlıklara göre değişebilmektedir. Sicil durumu da tercih edilen şube müdürlüğü kadrosuna atanmak için önemli bir şarttır. Yine şube müdürü olabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavlardan  yeterli puan almak gerekmektedir.

Bkz: Devlette Kamu Personeli Memur Şube Müdürü Maaşı Ne Kadar?