Sevgi ve Mantık Evliliği mi Arıyorsun?
Askeri terimler, sözcükler ve anlamlarının ne demek olduğunu harf sırasına göre derledim.

A

ASKERLİK ÇAĞI
Her erkek ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının nüfus kütüğünde yazılı olan yaşına göre, 20 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayarak, erbaş ve erler için 41 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde biten süredir. Subay ve astsubayların askerlik çağı bitim süreleri 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda belirtilen süreler kadardır.

ASKERLİĞE ELVERİŞLİDİR
Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre; sağlık yönünden, askerlik hizmetini ifa etmesine mâni bir hastalık veya arızası bulunmamak.

ASKERLİĞE ELVERİŞLİ DEĞİLDİR
Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre; sağlık yönünden askerlik hizmetini ifa edemeyecek derecede hastalık veya arızası bulunmak.

B

BAKAYA
Sevk için çağrıldıkları halde, sevkin son gününe kadar gelmeyenler ile sevk edildikleri halde, kendilerine tanınan yol süresi sonuna kadar birliklerine özürsüz katılmayan yükümlülerdir

C

CELP GRUBU

Ayrıldıkları hizmet şekillerine göre yükümlülüklerini yerine getireceklerin, millî savunma bakanlığınca tespit edilecek silâh altına alınma tarihleridir.

CELP DÖNEMİ
Birbirini takip eden iki celbin, başlangıç tarihleri arasındaki süredir.

D

DÖVİZLE ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Yabancı ülkede çalışan ve çalışma izni bulunan yükümlülerin temel askerlik eğitimini yapmaları ve başvuru sırasında belirlenen ödeme takvimine uygun olarak yasada belirtilen dövizi ödemeleridir.

DONATAN
Kendisine ait olan veya başkasına ait olup da kiraladığı yabancı bandıralı gemiyle, yabancı ülkelerde deniz ticareti yapan kimsedir.

E

ECNEBİ
Bir devlete nazaran, kendi tâbiiyetinde olmayan kişilerdir.

EMSAL
Yükümlülerden birlikte son yoklama işlemine tâbi tutulan veya tutulması gereken doğumlular, sevkte ise, birlikte sevk edilmesi gereken celp grubudur.

ERTESİ YILA BIRAKMA
Son yoklama sırasında yasada belirtilen sebeplerden dolayı (öğrenci, hapis) bir sonraki doğumla işleme tâbi yükümlülerdir.

ER
İhtiyaçları devlet tarafından deruhte ve temin olunan rütbesiz askerdir.

ERBAŞ
İhtiyaçları devlet tarafından deruhte ve temin olunan onbaşı ve çavuş rütbelerini haiz askerdir.

F

FİRAR
Kıt’asından veya görevi icabı bulunmak zorunda olduğu yerden izinsiz olarak altı günden fazla uzaklaşanlar ile izin, istirahat ve hava değişimi alarak ayrılanlardan dönmeye mecbur bulundukları günden itibaren altı gün içinde özürsüz olarak gelmeyenlerdir.

G

GÖÇMEN
Fert olarak veya toplu halde yerleşmek maksadıyla ve geri dönmemek üzere bulunduğu ülkeden ayrılarak Türkiye’ye gelen, Türk Kültürüne bağlı ve Türk Soyundan kişilerdir.

GEMİ ADAMI
Bir hizmet akdine dayanarak yabancı bayraklı gemilerde fiilen çalışan ve ücretlerini yabancı ülke parası olarak alan ve bu sıfatı devam eden yükümlülerdir.

GEÇ İLTİHAK BAKAYASI
Askerlik şubesinden sevkini müteakip, yol süresi içinde tertip edildiği eğitim merkezine özürsüz olarak geç katılanlardır.

H

HERHANGİ BİR MESLEK VEYA SANATI İCRA EDEN KİŞİ
Yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olarak, işçi veya işveren tanımı dışında kalan, herhangi bir sanat veya mesleği, fiilen yabancı ülkede icra ettiğini o ülke resmî makamlarınca verilmiş resmî belgelerle kanıtlayan ve bu sıfatı devam eden yükümlülerdir.

HAVA DEĞİŞİMİ TECAVÜZÜ
Hava değişimi bitimini müteakip kıt’asına sevkini yaptırmayanlar ile sevkini yaptırdığı halde altı tam gün içinde birliğine katılmayanlardır.

HAYMATLOS
Hiçbir devlet tâbiiyetinde olmayan kişilerdir.

İ

İZİN TECAVÜZÜ
İzin bitimini müteakip yirmi dört saat içinde birliğine katılmayanlardır.

İŞVEREN
Yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olarak bir iş yerini işveren olarak fiilen o ülkede bulunmak suretiyle çalıştırdığını belgeleyen ve bu sıfatı devam eden yükümlülerdir.

İLK YOKLAMA
Her yıl askerlik çağına giren yükümlülerin miktarını, adreslerini ve kimliklerini tespit etmek maksadıyla yapılan işlemlerdir.

K

KAYNAK
O yıl askerlik çağına girenlerle, bunlarla işleme tâbi yükümlülerden askerliklerine karar alınanların miktarıdır.

KISA SÜRELİ KAÇMA
Kıt’asından veya görevi icabı bulunmak zorunda olduğu yerden izinsiz olarak yedi tam günden az süre ayrılanlardır.

M

MÜLTECİ
Yerleşmek maksadıyla olmayıp, bir zaruret nedeniyle geçici olarak oturmak üzere Türkiye’ye sığınan kişilerdir.

MUHABİR BANKA
Dövizle askerlikle ilgili olarak, yükümlülerce ödenecek dövizlerin, T.C. Merkez Bankasına gönderilmesi için bu banka tarafından belirlenmiş bankalar ve kuruluşlardır.

MUVAZZAFLIK DÖNEMİ
Yükümlünün, askerlik şubesinden birliğine, sevk tarihinden başlayıp terhis tarihine kadar geçen süredir.

MINTIKA
Bölge anlamına gelen bu kelime sizin için takım olarak temizliğinden sorumlu olduğunuz yer anlamında kullanılır.

O

OTURMA VEYA ÇALIŞMA İZNİ
Yükümlülere, bulundukları yabancı ülkelerin kanunlarına göre verilen ve bu ülke sınırları içinde geçerli bulunan oturma veya çalışmaya ilişkin izindir.

S

SAKLI
Askerlik çağına girdiği halde isimlerini nüfus kütüğüne yazdırmamış olan yükümlülerdir.

SEVK TEHİRİ
Askerliğine karar alınmış olduğu halde, yasada yazılı sebeplerden dolayı sevkleri geri bırakılan yükümlülerdir.

SON YOKLAMA
Yükümlülerin, asker edilmeleri veya askerlik hizmetinden muaf tutulmaları için yapılan işlemlerdir.

Y

YÜKÜMLÜ SAYISI
Bir askerlik şubesinin kayıtlarında bulunan, yasada yazılı yaş sınırı içindeki yerli ve yabancı yükümlülerin tamamıdır

YÜKÜMLÜ
Askerlik hizmetini, Askerlik Kanunu ve/veya Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ve değişiklikleri gereğince yerine getirecek olan her erkek Türk vatandaşıdır.

YOKLAMA KAÇAĞI
Yoklamaları için bulundukları yerdeki askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine, yasal süresi içinde kanunî bir özürü olmaksızın gelmeyenler ile özürlerini bildirmeyenlerdir.

YABANCI ÜLKEDE ÇALIŞAN İŞÇİ
Yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olarak bir işveren ile yapılan hizmet akdine göre fiilen yabancı ülkede bulunan ve ücretini yabancı ülke parası olarak alan ve sıfatı devam eden yükümlülerdir.

YEDEKLİK YOKLAMASI
Yükümlülerin yedeklik dönemindeki sağlık, tahsil durumları ile diğer yetenekleri ve adreslerindeki değişiklikleri belirtmek maksadıyla yapılan işlemlerdir.

]]>